Lai saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanos slimnīcā, jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Pacienta iemaksas ārstējoties slimnīcā:

 • Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu) - 10,00 eiro
 • Par ārstēšanos valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās –  7,11 eiro
 • Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm - 7,11 eiro
 • Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības - 7,11 eiro

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju:

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem slimnīcā:

 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas - 14,23 eiro
 • Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 21,34 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi) - 28,46 eiro
 • Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu) - 35,57 eiro

Informāciju par valstī noteiktām pacienta iemaksām var skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/ sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Pacienta iemaksas vai piezvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234

Svarīgi!                                                                                                                                                                  

 • Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro.

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus atsevišķu infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 400 latus (569,15 eiro) un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.