Jūs atrodaties šeit

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informācija

Stratēģiskie mērķi

 

Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

Informācija par kapitālsabiedrības darbības veidiem un komercdarbības veidiem

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz augsti specializētu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi Rīgas pilsētas un Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot dažādu profilu ārstniecības un diagnostikas darbu atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.

Sabiedrības komercdarbības veidi:

2.1. veselības aizsardzība (86);

2.2. slimnīcu darbība (86.1);

2.3. ārstu un zobārstu prakse (86.2);

2.4. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);

2.5. izglītība (85);

2.6. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);

2.7. sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);

2.8. zobārstu prakse (86.23);

2.9. citi komercdarbības veidi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Kapitālsabiedrības loma nozares politikas mērķu īstenošanā 1 x gadā

 

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ar savu darbību piedalās sabiedrības veselības politikas virsmērķa – palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību – sasniegšanā.

Nefinanšu mērķu 2017. gadā sasniegšanas novērtējums (sabiedrībai sniegtais labums, pakalpojumu vai preču pieejamības novērtējums) 1 x gadā

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatuzdevums ir nodrošināt stacionāro veselības aprūpi un speciālistu ambulatoro veselības aprūpi, kas orientēta uz ātru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu ārstēšanu un rehabilitāciju ar mērķi maksimāli ātri un kvalitatīvi panākt pacienta atveseļošanos vai samazināt slimības izpausmes līdz tādai pakāpei, kad ir iespējama tālāka ārstēšana primārās veselības aprūpes sistēmā.

Finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" izvērtējums par kapitālsabiedrības 2017. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi


Pārskats par darbības rezultātiem
2017. gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017. gadā 1 x gadā Iemaksas
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā Finansējuma izlietojums
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 1 x ceturksnī

2020.gada 3 mēnešu starpperioda pārskats

Starpperiodu vadības ziņojumi

 

2017. gada 12 mēneši 

2018. gada 9 mēnešu budžeta izpilde

Paziņojums par vadības atbildību

 

Paziņojums par vadības atbildību

Īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi

Sabiedrība 100% apmērā pieder Latvijas Republikai – kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Veselības ministrija;

Meitas sabiedrības:

SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”
Linezera iela 6, Rīga, LV-1006
Līdzdalības daļa – 100,00%

SIA “Veselības centrs „Biķernieki””
Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006
Līdzdalības daļa – 99,58%

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Kapitālsabiedrības informācijas publiskošanas politika 

 

Par informācijas publiskošanu atbild SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Sabiedrisko attiecību daļa

Ziedojuma\dāvinājuma iesnieguma paraugs


Slimnīcas padome

Slimnīcas valde

Valdes reglaments

Slimnīcas pārvaldes institūcijas, kā arī to komiteju sastāvs un darbības apraksts

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

Statūti

Iepirkumi

Gada pārskati

Struktūra

Atalgojums

Atalgojuma politika

Padomes un valdes atalgojums

Ziedojumi

Statistika un auditi

Ētikas kodekss

Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā

 

Informācija atjaunota: 2020.06.02 - 15:53