Jūs atrodaties šeit

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu paziņojums

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2014/02, rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.TNI-2014/02 nolikuma 9.6.punktu par Nolikuma 2.1.1. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 017, Platība 15.1 m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA „Atvadas” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) bez PVN, piešķirot SIA „Atvadas” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „ Atvadas” piedāvāto nomas maksu EUR 75,50 (septiņdesmit pieci euro, 50 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 017, Platība 15.1 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.TNI-2014/02 nolikuma 9.5.punktu Telpu nomas tiesību izsoli Id. Nr.TNI-2014/02 par Nolikuma 2.1.2.punktā norādīto Objektu – nedzīvojamo telpu “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV – 1079, Kadastra numurs: 0100 122 2006 001, Platība 52.9 m2 (piecdesmit divi, komats, deviņi kvadrātmetri) atzīt par izbeigtu bez rezultāta.”


Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole id. Nr. TNI-2014/02

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros “Gaiļezers” un “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties lejuplādējot pielikumā pievienotos dokumentus, vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 09:30 līdz plkst.15:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Administrācijas telpās, Iepirkumu un līgumu daļā 123.kabinetā.

Uzmanību!

Sakarā ar precizējumu izsoles dokumentācijā (Nolikums) ir pagarināts dokumentu iesniegšanas termiņš - līdz 2015.gada 28.janvāra pl.12:00

Izsole notiks 2015.gada 28.janvārī pl.13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, sanāksmju zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042305 

Pielikumi

Nolikums

Nedzīvojamo telpu nomas līgums

Iesniegums

Apliecinājums

Stacionāra "Gaiļezers" telpu plāns

Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" telpu plāns

Informācija atjaunota: 2015.03.06 - 8:42