Jūs atrodaties šeit

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/05, rezultātu paziņojums


Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/05, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/05, uzvarētāju pasludināta SIA „VAKCĪNA”, piešķirot SIA „VAKCĪNA” tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „VAKCĪNA” piedāvāto nomas maksu LVL 802.36 (astoņi simti divi lati, 36 santīmi) jeb 1141.66 EUR (viens tūkstotis simtu četrdesmit viens eiro, 66 eirocenti) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mēnesī par visu nomas objektu – telpu grupu 308,6 (trīs simti astoņi komats seši) kvadrātmetru platībā stacionāra Biķernieki, Lielvārdes ielā 68, Rīgā, LV–1006, Kadastra numurs: 01000920409002, kopējo nomas maksu nosakot pamatojoties uz izsolāmās telpas platības 308,6 kvadrātmetru apmērā un SIA „VAKCĪNA” izsolei iesniegto piedāvājumu LVL 2.60 jeb EUR 3.70 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī.


Pielikums Nr.1
Nedzīvojamo telpu Lielvārdes ielā 68 nomas tiesību izsoles id.Nr. TNI-2013/05 komisijas sēdes
Protokolam Nr.2

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/05


Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības ar mērķi biroja un noliktavas vajadzībām darbībai medicīnas nozarē, neparedzot telpās veikt mazumtirdzniecību vai jebkāda veida darbību, kura būtu pretrunā ar RAKUS funkciju nodrošināšanu vai ierobežotu, traucētu vai savādāk negatīvi ietekmētu RAKUS sniegtos pakalpojumus. Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā pievienotajiem dokumentiem vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.  
Izsole notiks 2013.gada 26.septembrī plkst.11:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407

1. Izsoles nolikums ar tā pielikumiem - Iesnieguma parauga Pielikums Nr.3 un Apliecinājuma parauga Pielikums Nr.4
2. Nomas līguma projekta Pielikums Nr.1;
3. Telpu plāns.

 

Informācija atjaunota: 2013.10.10 - 12:58