Jūs atrodaties šeit

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

2020. gada 9. jūlijā plkst. 11:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces piekrišana par iepirkumu "Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos" veikšanu.

2. Dalībnieku sapulces piekrišana par iepirkuma "Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai" veikšanu. 

Pieņemtie lēmumi:

1. piekrist iepirkumam "Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas, pārbūves un remonta darbiem SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos" organizēšanai par kopējo iepirkuma summu līdz EUR 1 500 000 bez PVN (EUR 1 815 000 ar PVN) apmērā ar vispārīgās vienošanās termiņu 30 mēneši. 

2. piekrist iepirkuma "Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai" organizēšanai par kopējo ieprikuma summu līdz EUR 4 000 000 bez PVN ar līguma termiņu 6 (seši) mēneši, kā arī atbalstīt Sabiedrības padomes iniciatīvu šā iepirkuma centralizētu organizēšanu kopīgi ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" ar mērķi nodrošināt finansiāli izdevīgāku cenu un citus līguma nosacījumus. 


2020. gada 12. jūnijā plkst.14:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma “Medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai” veikšanai.

Pieņemtie lēmumi:

Piekrist iepirkuma „Medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai” organizēšanai par kopējo iepirkuma summa līdz EUR 11 110 000 bez PVN (EUR 13 443 100 ar PVN), ar  līguma termiņu – 2 gadi.


2020. gada 8. jūnijā plkst. 9:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma noslēgšanai ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/63MK) (turpmāk tekstā – arī Ārkārtas iepirkums), rezultātā.

Pieņemtais lēmums:

atļaut slēgt līgumu ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/63MK) rezultātā ar SIA “Tradintek” par anestēzijas iekārtu piegādi par kopējo summu – EUR 141 950.00 bez PVN (EUR 171 759.50 ar PVN).


2020. gada 2. jūnijā plkst.16:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līgumu noslēgšanai ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/50MK)  rezultātā.

Pieņemtie lēmumi:

Atļaut slēgt darījumus ārkārtas iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (iepirkuma id. Nr. RAKUS 2020/50MK) rezultātā ar:

  1. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par centrālās pacienta novērošanas sistēmas piegādi par kopējo summu EUR 129 740.00 bez PVN (EUR 156985.40 ar PVN);
  2. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par pārvietojamās palātas rentgeniekārtas (digitāla) piegādi par kopējo summu EUR 60 000.00 bez PVN (EUR 72600.00 ar PVN);
  3. SIA “Arbor Medical Korporācija“ par pacientu funkcionālo elektrisko gultu ar papildaprīkojumu piegādi par kopējo summu EUR 727 770.00 bez PVN (EUR 880601.70 ar PVN);
  4. SIA “Tradintek“ par ultrasonogrāfijas iekārtas Covid-19 pacientu diagnostikai piegādi par kopējo summu – EUR 59 215.00 bez PVN (EUR 71650.15 ar PVN).

2020. gada 29. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Pieņemtie lēmumi:

1.    Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.

2.    Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.

3.   Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2019.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.


2020. gada 15. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtība:

1.   Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu EUR 6 798 925 apmērā.

2.   Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

3.   Dalībnieku sapulces piekrišana līguma noslēgšanai iepirkuma “Par reaģentu komplektu vienlaicīgai RNS izdalīšanai un PĶR reālajā laikā jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 RNS kvalitatīvai noteikšanai piegādi (kopā ar aparatūru)” (ID Nr. RAKUS 2020/56MK) rezultātā.

4.   Dalībnieku sapulces piekrišana līgumu noslēgšanai iepirkuma “Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (id. Nr. RAKUS 2020/49MK) rezultātā. 

Pieņemtie lēmumi:

1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. aprīļa rīkojuma Nr. 176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punkta 1.3.apakšpunktu un 3.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas  ieguldījumu  EUR 6 798 925  (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) apmērā.

1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).

1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls EUR 37 485 988.00 (trīsdesmit septiņi miljoni četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro) tiek palielināts par EUR 6 798 925  (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs EUR 44 284 913.00 (četrdesmit četri miljoni divi simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro).

1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 6 798 925  (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro)  apmērā  tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr.176 1.punkta 1.3.apakšpunktā noteiktajam, t.i., lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, medicīnisko iekārtu iegādei  EUR 6 798 925 apmērā un Sabiedrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētājam reizi ceturksnī  ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu.

1.5. Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt, ka ārkārtas iepirkumi  tiks veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Sabiedrības statūtiem.

2.1.      Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).

2.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

3. Atļaut Sabiedrībai slēgt darījumu iepirkuma „Par reaģentu komplektu vienlaicīgai RNS izdalīšanai un PĶR reālajā laikā jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 RNS kvalitatīvai noteikšanai piegādi (kopā ar aparatūru)” rezultātā ar SIA “Roche Latvija” par kopējo līguma summu EUR 908 544,00 bez PVN (EUR 1 099 338,24 ar PVN).

4. atļaut Sabiedrībai slēgt darījumus iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” rezultātā ar:

1)    SIA “Arbor Medical Korporācija“ par kopējo līguma summu EUR 232 800,00 bez PVN (EUR 281 688,00 ar PVN).

2)    SIA „Tradintek” par anestēzijas iekārtu piegādi ar kopējo līguma summu EUR 283 900.00 bez PVN (EUR 343 519.00 ar PVN).

3)    SIA „Tradintek” par videobronhoskopijas komplekta piegādi ar kopējo līguma summu EUR 89 868.00 bez PVN (EUR 108 740.28 ar PVN).


2020. gada 8. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma „Par COVID-19 pacientu paraugu paņemšanas un transportēšanas piederumu ārkārtas piegādi” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Atļaut slēgt darījumu ārkārtas iepirkuma "COVID-19 pacientu paraugu paņemšanas un transportēšanas piederumu ārkārtas piegāde" rezultātā ar SIA “Hydrox” par kopējo summu līdz EUR 91 500 (bez PVN) (EUR 110 715,00 ar PVN).


2020. gada 14.aprīlī plkst.16:30, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku piekrišana iepirkumam, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1 000 000 (viens miljons) euro (bez PVN) (atbilstoši Sabiedrības Statūtu 17.2. punktā noteiktajam).

Pieņemtais lēmums:

Atļaut veikt ārkārtas iepirkumu "Par medicīnas ierīču ārkārtas iepirkumu", pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14.punktā noteiktajam un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 3. panta 8. daļā noteiktajam. Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt, ka ārkārtas iepirkums "Par medicīnas ierīču ārkārtas iepirkumu" tiek veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


2020. gada 31. martā plkst. 11.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Dalībnieku piekrišana līguma ar SIA Hydrox par RNS/DNS izdalīšanas reaģentu komplektu un SARS -Co-V2 diagnostisko reaģentu komplektu ārkārtas piegādi noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

Atļaut slēgt līgumu ar SIA "Hydrox" par RNS/DNS izdalīšanas reaģentu komplektu un SARS -Co-V2 diagnostisko reaģentu komplektu ārkārtas piegādi, par kopējo līguma summu EUR 602700,00 bez PVN (697767, 00 ar PVN).


2020. gada 18. martā plkst. 8.30, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

1. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem;

2. Par uzdevumu Sabiedrības valdei.

Pieņemtie lēmumi:

1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā);

1.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistrā iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

2. Uzdot Sabiedrības valdei informēt Sabiedrības padomi par visiem darījumiem, kas noslēgti attiecībā par precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un šo pasākumu organizēšanai.


2020. gada 9. martā plkst. 15.00, Hipokrāta iela 2, Rīga.

Dienas kārtība:

1. Par Sabiedrības padomes izveidošanu.

2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

3. Par Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanu amatā.

4. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:

1.1. Izveidot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomi.

1.2. Noteikt, ka SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem, no kuriem vairāk kā puse ir neatkarīgi padomes locekļi.

2.1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā).

2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistrā iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

3.1. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Tīnu Kukku;

3.2. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Valtu Ābolu;

3.3. Iecelt ar 2020.gada 9.martu uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 8.martam Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Erki Molder.

3.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumus ar Sabiedrības padomes locekļiem - Tīnu Kukku, Valtu Ābolu un Erki Molder.

3.5. Padomes priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīzdību EUR 3000 (trīs tūkstoši euro , 00 centi) apmērā.

3.6. Padomes loceklim noteikt mēneša atlīdzību EUR 2700,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

3.7. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

4.1. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt pilnvarojuma līgumus starp Sabiedrības padomi un Sabiedrības valdi, ievērojot šī protokola 4.punktā noteikto.

5.1. Uzdot Sabiedrības padomei veikt Sabiedrības pagaidu budžeta izpildes uzraudzību, veikt izvērtējumu un veikt Sabiedrības budžeta gala versijas apstiprināšanu līdz 2020.gada 1.maijam.


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 9. martā plkst. 15.00, Hipokrāta iela 2, Rīga.

Darba kārtība:

  1. Par Sabiedrības padomes izveidošanu.
  2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.
  3. Par Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšanu amatā.
  4. Dažādi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) informē par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu:

2020. gada 5. martā plkst. 13.00, Brīvības iela 72, Rīga.

Dienas kārtība:

Par Sabiedrības valdi.

Pieņemtie lēmumi:

1. Iecelt ar 2020.gada 21.aprīli uz piecu gadu termiņu līdz 2025.gada 20.aprīlim Sabiedrības valdes locekļa amatā Kasparu Plūmi. Valdes loceklim saglabāt iepriekšējo mēneša atlīdzību, t.i. 5055 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit pieci euro ) apmērā.

2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Kasparu Plūmi par Sabiedrības valdes locekļa pienākumu izpildi.

3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.


Informācija atjaunota: 2020.08.10 - 10:42