Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamo telpu un zemesgabala nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/04

Nedzīvojamo telpu un zemesgabala nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/04, rezultātu paziņojums


Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/04, nolikuma 9.6.punktu, par Nedzīvojamo telpu un zemesgabala nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/04, uzvarētāju Nolikuma 2.1.1.apakšpunktā norādītā Objekta nomai pasludināta SIA „TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA”, ar piedāvāto nomas maksu LVL 409.22 (četri simti deviņi lati, 22 santīmi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par visu nomas objektu – Telpām un telpu daļām ēkas 0.stāvā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV - 1038. Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, 70.8 m2 (septiņdesmit komats astoņi kvadrātmetri) platībā, savukārt par Nedzīvojamo telpu un zemesgabala nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/04, uzvarētāju Nolikuma 2.1.2.apakšpunktā norādītā Objekta nomai pasludināta SIA „Aleks un V”, ar piedāvāto nomas maksu LVL 48.00 (četrdesmit astoņi lati, 00 santīmi) mēnesī par visu nomas objektu – zemesgabala daļu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV - 1038. Kadastra numurs: 0100 122 2078 000. Platība 48,0 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).


 

Pielikums Nr.1
Nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2 nomas tiesību izsoles i.Nr. TNI-2013/04 komisijas sēdes
Protokolam Nr.2

 

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu un zemesgabala nomas tiesības ar mērķi izmantot tos uzņēmējdarbības nodrošināšanas vajadzībām. Ar izsoles nolikumu un nomas objekta līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā https://www.aslimnica.lv/lv/informativa-vieniba/412 vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.
Izsole notiks 2013.gada 21.jūnijā plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407

1. Izsoles nolikums ar tā pielikumiem:
 

1.1. Nomas līguma projektu Pielik.Nr.1;

1.2. Telpu un Telpu daļu plānu Pielik.Nr.2;

1.3. Zemesgabala plānu Pielik.Nr.2;

1.4. Iesnieguma paraugu Pielik.Nr.3

1.5. Apliecinājuma paraugu Pielik.Nr.4

Informācija atjaunota: 2013.08.19 - 11:26