Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2017/01

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2017/01 rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.TNI-2017/01 nolikuma 9.6.punktu par Nolikuma:

2.1.1. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, kopējā platība 64.00* m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA “Medilink” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN, piešķirot SIA „ Medilink” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „ Medilink” piedāvāto nomas maksu EUR 2240,- (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, Platība 64.00 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

1.1.2. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, kopējā platība 64.4* m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA “NARVESEN BALTIJA” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 13,00 (trīspadsmit pieci euro 00 centi) bez PVN, piešķirot SIA „ NARVESEN BALTIJA” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „ NARVESEN BALTIJA” piedāvāto nomas maksu EUR 837.20 (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, 20 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, Platība 64.4 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

2.1.1. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, kopējā platība 63.3* m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA “Arbor Medical Korporācija” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) bez PVN, piešķirot SIA „ Arbor Medical Korporācija” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „ Arbor Medical Korporācija” piedāvāto nomas maksu EUR 633,- (seši simti trīsdesmit trīs euro, 00 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, Platība 63 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

2.1.1. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, kopējā platība 64.5* m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA “Lāči” ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 8,23 (astoņi euro 23 centi) bez PVN, piešķirot SIA „ Lāči” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Lāči” piedāvāto nomas maksu EUR 530.84,- (pieci simti trīsdesmit euro, 84 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, Platība 65 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

2.1.1. punktā norādītā Objekta – nedzīvojamām telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, kopējā platība 64.2* m2 nomas tiesību uzvarētāju atzīt IK Silvija Paula ar piedāvāto nomas maksu par nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī – EUR 7,22 (septiņi euro 22 centi) bez PVN, piešķirot IK Silvija Paula tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par IK Silvija Paula piedāvāto nomas maksu EUR 463,52 (četri simti sešdesmit trīs euro, 52 centi) mēnesī par visu nomas objektu – telpām stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra numurs: 0100 122 2078 004, Platība 64.2 m2, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

*- telpu platība precizēta pēc inventarizācijas lietām.

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id.Nr.TNI-2017/01 nolikuma 12.1.1.punktu Telpu nomas tiesību izsoli Id. Nr.TNI-2017/01 par Nolikuma 2.1.3.punktā norādīto Objektu – nedzīvojamo telpu 1.korpusa ēkas 2.stāvā Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118. Kadastra numurs: 80960050095001. Kopējā platība 88.4 m2 (astoņdesmit astoņi komats četri kvadrātmetri) un 2.1.4.punktā norādīto Objektu – nedzīvojamo telpu 7.korpusa ēkā Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118. Kadastra numurs: 80960050095007. Kopējā platība 1195.6 m2 platībā (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci komats seši kvadrātmetri) atzīt par izbeigtu bez rezultāta

Saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2013.gada 17.decembra lēmumu Nr.V1/01-01/13/721 apstiprināto kārtību „Kārtība, kādā tiek īstenota SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” telpu iznomāšana” 9.punktu, Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole, id.Nr.TNI-2017/01 par Nolikuma 2.1.2.punktā norādītiem Objektiem  – nedzīvojamās telpas 5.korpusa ēkas 2.stāvā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 005 telpa 2-46, platība 16.35 m2 (sešpadsmit komats trīsdesmit pieci kvadrātmetri) un telpa 2-47, platība 16.35 m2 (sešpadsmit komats trīsdesmit pieci kvadrātmetri) atzīt par izbeigtu bez rezultāta.


Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības telpām:

  1. Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 004. Kopējā platība 323.58 m2 (trīs simti divdesmit trīs komats piecdesmit astoņi kvadrātmetri);
  2. Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2078 005. Kopējā platība 32.7 m2 (trīsdesmit divi komats septiņi kvadrātmetri);
  3. Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118. Kadastra apzīmējuma numurs: 80960050095001. Kopējā platība 88.4 m2 (astoņdesmit astoņi komats četri kvadrātmetri);
  4. Upeslejās, Stopiņu novadā, LV – 2118. Kadastra apzīmējuma numurs: 80960050095007. Kopējā platība 1195.6 m2 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci komats seši kvadrātmetri),

kur paredzētais Objekta izmantošanas mērķis ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nekonkurējošu ar medicīnisku aprūpi saistītu pakalpojumu sniegšana

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājaslapā aslimnica.lv sadaļā "Izsoles" (pielikumus skatīt zemāk), vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kabinetā.

Ar izsolāmo objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2017.gada 14.septembrim plkst.15:30 iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.

Izsole notiks 2017.gada 15.septembrī plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Tehniskajā daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 146. telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252


Pielikumi:

Izsoles nolikums

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts

Iesnieguma paraugs

Apliecinājuma paraugs

Stacionāra "Gaiļezers" izsolāmo platību plāns

0 stāvs

2 stāvs

Stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" izsolāmo platību plāns

1 stāvs

2 stāvs

2 stāvs

3 stāvs

Informācija atjaunota: 2018.01.26 - 14:36