Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamo telpu nomas tiesību - izsole id. Nr. TNI-2013/07

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/07,
rezultātu paziņojums

Saskaņā ar Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles, id. Nr. TNI-2013/07 nolikuma 9.6.punktu par:
1. Nolikuma 2.1.1.apakšpunkta Pielikumā Nr.2 norādīto Telpu grupu Nr.1 Kadastra Nr. 01000920481011 34,1m2 platībā un Nr.3 Kadastra Nr. 01000920481011 35,9m2 platībā, Linezera ielā 6, Rīgā, LV – 1006 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA „Gremošanas slimību centrs „Gastro””, piešķirot SIA „Gremošanas slimību centrs „Gastro”” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Gremošanas slimību centrs „Gastro”” piedāvāto nomas maksu EUR 210.00 (divi simti desmit eiro, 00 centi) mēnesī par visu nomas objektu – Telpu grupu Nr.1 Kadastra Nr. 01000920481011 34,1m2 platībā un Nr.3 Kadastra Nr. 01000920481011 35,9m2 platībā, Linezera ielā 6, Rīgā, LV – 1006, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
2. Nolikuma 2.1.2.apakšpunktā norādītās Telpas Nr.2 Kadastra Nr. 01001222078005 11,3m2 platībā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038 nomas tiesību uzvarētāju atzīt SIA „Latvijas Grāmata”, piešķirot SIA „Latvijas Grāmata” tiesības slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par SIA „Latvijas Grāmata” piedāvāto nomas maksu EUR 39.55 (trīsdesmit deviņi eiro, 55 centi) mēnesī par visu nomas objektu – Telpu Nr.2 Kadastra Nr. 01001222078005 11,3m2 platībā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038, bez PVN.


Pielikums Nr.1
Nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV–1038 un Linezera ielā 6, Rīgā, LV–1006
nomas tiesību izsoles (Id.Nr.TNI-2013/07) komisijas sēdes Protokolam Nr.3

Tiek izsolītas Nedzīvojamo telpu nomas tiesības ar mērķi biroja un noliktavas vajadzībām un sporta, ārstnieciskās fizioterapijas vai citu fizisko aktivitāšu nodrošināšanai, neparedzot telpās veikt mazumtirdzniecību vai jebkāda veida darbību, kura būtu pretrunā ar RAKUS funkciju nodrošināšanu vai ierobežotu, traucētu vai savādāk negatīvi ietekmētu RAKUS sniegtos pakalpojumus. Ar izsoles nolikumu, tā pielikumiem un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā https://www.aslimnica.lv/lv/informativa-vieniba/412 vai personīgi, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā.  
Izsole notiks 2014.gada 26.februārī plkst.11:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407

 

1. Izsoles nolikums
2. Nomas līguma projekts Pielik.Nr.1;
3. Telpu uzskaitījums un plāni Pielik.Nr.2
4. Iesnieguma paraugs Pielik.Nr.3 un  Apliecinājuma paraugs Pielik.Nr.4.

Informācija atjaunota: 2014.03.24 - 12:12