Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību izsole id.Nr. RAKUS-2019/01 TNI

NEDZĪVOJAMO TELPU HIPOKRĀTA IELĀ 4, RĪGĀ DAĻU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES, Id.Nr.RAKUS-2019/01TNI REZULTĀTU PAZIŅOJUMS

Par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV – 1079, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2006 001 daļu nomas tiesību rakstiskās izsoles Id.Nr. RAKUS-2019/01tni uzvarētāju tiek atzīta SIA Kafe Serviss, reģ.Nr. 40003419037 ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 2239.00 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN par nedzīvojamo telpu Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV – 1079, Kadastra apzīmējuma numurs: 0100 122 2006 001 daļu ar kopējo platību 4 (četri) kvadrātmetri, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību izsole id.Nr. RAKUS-2019/01 TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV - 1049, Kadastra apzīmējuma numurs:0100 122 2006 001, atbilstoši nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiskas izsoles id. Nr. RAKUS - 2019/01 TNI nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) Pielikumam Nr.2 - "Nomas objekta - Iznomājamo telpu daļu apraksts un izvietojums telpu plānojumā" (turpmāk tekstā - Nomas objekts),

kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana paredzētajās nedzīvojamo telpu daļās.

Ar izsoles Nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/Aktualitates/izsoles

Ar izsolāmo nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2019.gada 6.septembrim plkst. 15.30. iepriekš pierakstoties pie A.Bites pa tālruni: +371 26534838

Izsoles pretendentu piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2019. gada. 9. septembrī plkst. 10:00.

Izsole notiks 2019.gada 9. septembrī plkst. 12:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā - Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252


Izsoles nolikums

Līguma projekts

Nomas objekta apraksts

Pieteikums izsolei

    Informācija atjaunota: 2019.10.04 - 16:04