Jūs atrodaties šeit

Izsludināta Nedzīvojamās telpas (telpas daļas) nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2019/03TNI

NEDZĪVOJAMO TELPU HIPOKRĀTA IELĀ 4, RĪGĀ DAĻU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKAS IZSOLES, Id.Nr.RAKUS-2019/03TNI REZULTĀTU PAZIŅOJUMS

 

Par nedzīvojamo telpu:

Lielvārdes ielā 68, Rīgā, ēkas ar kadastra apzīmējumu:

0100 092 0409 001 1.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 001-37;

0100 092 0409 001 5.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 005-75 un

0100 092 0409 002 1.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 001-21,

Linezera ielā 3, Rīgā, ēkas ar kadastra apzīmējumu:

0100 092 0336 011 1.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 001-2 un

0100 092 0336 001 1.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 001-10,

stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Upeslejās, Stopiņu novads, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8096 005 0095 001 1.stāva telpas ar inventarizācijas Nr. 001-54 daļu kopā 7 (septiņi) kvadrātmetri (turpmāk – Nomas objekts) nomas tiesību rakstiskās izsoles, Id.Nr. RAKUS-2019/03TNI, uzvarētāju, tiek atzīta SIA Kafe Serviss, reģ.Nr. 40003419037 ar piedāvāto nomas maksu par Nomas objektu mēnesī – EUR 2069.51 (divi tūkstoši sešdesmit deviņi euro, 51 centi) bez PVN, kas atbilst izsoles Nolikumā norādītajam.


Izsludināta Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiska izsole id. Nr. RAKUS-2019/03TNI

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām Lielvārdes ielā 68, Rīgā, Linezera ielā 3, Rīgā un Upeslejās Stopiņu novads, atbilstoši Nedzīvojamo telpu daļu nomas tiesību rakstiskas izsoles id.Nr.RAKUS-2019/03TNI nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) Pielikumam Nr.2 – “Nomas objekta - Iznomājamo telpu daļu apraksts un izvietojums telpu plānojumā” (turpmāk tekstā – Nomas objekts), kur paredzētais Nomas objekta izmantošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana paredzētajās nedzīvojamo telpu daļās.

Ar izsoles nolikumu un Nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” mājas lapā www.aslimnica.lv/Aktualitates/izsoles.

Ar izsolāmo Nomas objektu pretendents var iepazīties darba dienās līdz 2020.gada 2.janvāra plkst.15.30 iepriekš piesakoties pie R.Ošenieka pa tālruni: +371 25425252.

Pretendenta piedāvājumu pieņemšana tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2020.gada 3.janvārī, plkst.10.00.

Izsole notiks 2020.gada 3.janvārī, plkst.12.00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115.telpā.

Uzziņas pa tālruni 25425252.


Izsoles nolikums

Līguma projekts

Nomas objekta apraksts

Pieteikums izsolei

 

    Informācija atjaunota: 2020.02.14 - 14:15