Jūs atrodaties šeit

Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. RAKUS-2020/02 KMI

Kustamās mantas izsoles id. Nr. RAKUS-2020/02 KMI rezultātu paziņojums.

Saskaņā ar kustamās mantas izsoles id. RAKUS-2020/02 KMI nolikuma 6.1.punktu, par saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču izsoles uzvarētājiem tiek pasludināti:

1. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā, piešķirot tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās medicīnas ierīces par kopējo summu EUR 190,00 (viens simts deviņdesmit euro, 00 centi) bez PVN;

2. Evijs Leimanis, piešķirot tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamo me-dicīnas ierīci par kopējo summu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) bez PVN.

Izsoles uzvarētājiem par turpmāko izsolāmo objektu iegādes kārtību lūdzam sazināties ar Medicīnas ierīču daļas vadītāju Daini Siliņu.  


Kustamās mantas izsoles id. Nr. RAKUS-2020/02 KMI rezultātu paziņojums

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk - izsoles objekts).

Nr. p.k.

Izsoles objekta nosaukums

 Ražotājs, modelis

Nosacīta cena EUR bez PVN

Nodrošinājuma nauda EUR

1

1.ULTRASKAŅAS ĶIRURĢISKĀ IEKĀRTA SONO SURG

2. Šķēres SonoSurg-T3905  5 mm x , HF Series 34 cm

3. Šķēres SonoSurg-T3905  5 mm x , HF Series 34 cm

Olympus, SonoSurg G-2

Olympus, SonoSurg-T3905 

Olympus, SonoSurg-T3905 

176.00

17.60

2

Aukstuma iekārtas ar 15 kamerām lūžņi

UFSK, LKZHS

1055.00

105.50

3

Aukstuma iekārtas ar 15 kamerām lūžņi

UFSK, LKZHS

1055.00

105.50

4

Aukstuma iekārtas ar 12 kamerām lūžņi

UFSK, LKZHS

950.00

95.00

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67042831 vai 20266064. Izsoles noteikumi pieejami https://www.aslimnica.lv/lv/informativa-vieniba/412. Nodrošinājums iemaksājams sabiedrības kontā: AS “Swedbank”, konta numurs: LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Juridiskajā daļā - Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā līdz 2020. gada 7.maija plkst. 10:00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 7. maijā plkst. 11:00.

Izsoles nolikums

    Informācija atjaunota: 2020.06.11 - 11:01