Jūs atrodaties šeit

Izsludināta kustamās mantas izsole id.Nr. KMI-2013/01

Kustamās mantas izsoles id. Nr.KMI-2013/01 rezultātu paziņojums

1. Saskaņā ar kustamās mantas izsoles id. KMI-2013/01 nolikuma 6.6.punktu, par saimnieciskajā darbībā neizmantojamo virtuves tehnoloģisko iekārtu, inventāra un transportlīdzekļu izsoles, id.Nr.KMI – 2013/01 uzvarētājiem tiek pasludināti:
1.1. SIA „LAVIRURA LogistiquE”, piešķirot SIA „LAVIRURA LogistiquE” tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 1 (vienu) izsolāmo objektu par kopējo summu LVL 255.00 (divi simti piecdesmit pieci lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.2. SIA “Aleks un V”, piešķirot SIA “Aleks un V” tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 8 (astoņus) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 562.50 (pieci simti sešdesmit divi lati, 50 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.3. Z/S „LATIŅAS”, piešķirot Z/S „LATIŅAS” tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 7 (septiņus) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 181.79 (viens simts astoņdesmit viens lats, 79 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.4. Sandis Bērziņš, piešķirot Sandim Bērziņam tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 16 (sešpadsmit) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 22.60 (divdesmit divi lati, 60 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.5. Raivis Zvaigzne, piešķirot Raivim Zvaigznem tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 30 (trīsdesmit) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 189.25 (viens simts astoņdesmit deviņi lati, 25 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.6. Gatis Driņķis, piešķirot Gatim Driņķim tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 5 (piecus) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 155.20 (viens simts piecdesmit pieci lati, 20 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
2. Saskaņā ar kustamās mantas izsoles id. KMI-2013/01 nolikuma 6.6.punktu kā otrie pretendenti par attiecīgo izsolāmo objektu tiek atzīti pretendenti:
2.1. Z/S „LATIŅAS”, piešķirot Z/S „LATIŅAS” tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 3 (trīs) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 1.44 (viens lats, 44 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pēc Izsoles uzvarētāju tiesību īstenošanas attiecībā uz attiecīgo izsolāmo objektu;
2.2. Raivis Zvaigzne, piešķirot Raivim Zvaigznem tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 3 (trīs) izsolāmos objektus par kopējo summu LVL 16.90 (sešpadsmit lati, 90 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pēc Izsoles uzvarētāju tiesību īstenošanas attiecībā uz attiecīgo izsolāmo objektu.
3. Saskaņā ar kustamās mantas izsoles id. KMI-2013/01 nolikuma 6.6.punktu kā trešais pretendents par attiecīgo izsolāmo objektu tiek atzīts:
3.1. Raivis Zvaigzne, piešķirot Raivim Zvaigznem tiesības iegādāties saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus kopā 1 (vienu) izsolāmo objektu par kopējo summu LVL 1.44 (viens lats, 44 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pēc Izsoles uzvarētāju un otro uzvarētāju tiesību īstenošanas attiecībā uz attiecīgo izsolāmo objektu.
Izsoles uzvarētājiem un izsolāmo objektu tiesību ieguvējiem par turpmāko izsolāmo objektu iegādes kārtību lūdzam sazināties ar Kustamās mantas izsoles id. Nr.KMI-2013/01 izsoles komisijas priekšsēdētāju S.Skirmantu, tālr. 67042788.


Pielikums Nr.2
Kustamās mantas izsoles id.Nr. KMI-2013/01 komisijas sēdes
Protokolam Nr.2

Izsolē pārdod SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saimnieciskajā darbībā neizmantojamās virtuves tehnoloģiskās iekārtas, inventāru un transportlīdzekļus.
Lai iepazītos ar izsoles nolikumu un pārdodamo priekšmetu sarakstu, lūdzam sazināties telefoniski pa zemāk norādīto tālruni vai ierasties personīgi, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 stacionāra “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, Iepirkumu un līgumu daļā, 550.kabinetā, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruni.
Izsoles pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, 550.kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 16:30 vai nosūtot izsoles nolikuma nosacījumiem atbilstoši noformētu piedāvājumu pa pastu uz sekojošu adresi: Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038 ar norādi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas „Virtuves tehnoloģisko iekārtu, inventāra un transportlīdzekļu izsoles id.Nr. KMI-2013/01 komisijai”.
    Izsoles pretendentu piedāvājumu pieņemšana, tai skaitā pasta sūtījumu, tiek pārtraukta divas stundas pirms rakstiskās izsoles sākuma, tas ir, 2013.gada 14.jūnija plkst.10:30.
Izsole notiks 2013.gada 14.jūnijā plkst.12:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Iepirkumu un līgumu daļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 5.stāvā, sēžu zālē.

Uzziņas pa tālruni 67042407.

Nolikums

Izsolāmā inventāra saraksts:

bik_inv_saraksts_03_05_2013_3.pdf

gail_inv_saraksts_03_05_2013_3.pdf

gaz_322132_dz-4412.pdf

gaz_322132_ed4820.pdf

vaz_21214_dt-3664.pdf

tpsc_virtuves_pl.pdf

tpsc_virtuves_mi.pdf

tpsc_noliktavas_pl.pdf

tpsc_noliktavas_mi.pdf

lin_inv_saraksts_03_05_2013_3.pdf

lic_virtuves_pl.pdf

lic_virtuves_mi.pdf

Informācija atjaunota: 2013.12.19 - 12:09