Jūs atrodaties šeit

Informācija par fizisko personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmu

Videonovērošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tiek veikta ar Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas atļauju, ko apliecina Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003061.

Datu apstrādes mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.

Videonovērošanu reglamentējošie normatīvie akti:

 • Fizisko personas datu aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra noteikumiem Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”;
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

Pārzinis: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

 1. Personu datu apstrāde, izmantojot videonovērošanu un ierakstu veikšanas sistēmu, notiek Pārziņa ēkās un Pārziņa ēkām pieguļošajā teritorijā nepārtraukti visā diennakts laikā.
 2. Vietās, kur datu subjektam nepieciešams nodrošināt viņa privātuma aizsardzību, piemēram, tualetēs vai dušas telpās, atpūtas zonā, vai pacientu palātās, videonovērošana un ierakstu veikšana ir aizliegta.
 3. Videonovērošanas ierakstu rezerves kopiju veidošana netiek veikta, izņemot, ja to ir pieprasījušas valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas iestādes, kā arī citas īpaši pilnvarotas valsts institūcijas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības savas kompetences ietvaros veikt operatīvās darbības.
 4. Videoierakstus Pārzinis izmanto negadījumu un incidentu apstākļu noskaidrošanā, kas saistīti ar pacientu, apmeklētāju un darbinieku drošību un īpašumu aizsardzību Pārziņa teritorijā un telpās.
 5. Par videonovērošanas organizēšanu un uzraudzību Pārziņa telpās un teritorijā ir atbildīgs attiecīgā stacionāra tehniskais vadītājs (Tehniskā atbalsta daļa).
 6. Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija un ir Pārziņa īpašums. Videoierakstu izmantošana pretēji noteiktajiem mērķiem nav atļauta.
 7. Videonovērošana Pārziņa telpās un teritorijā notiek tiešsaistes režīmā.
 8. Videonovērošanas attēlu aplūkošana tiek nodrošināta atsevišķās, speciāli aprīkotās telpās.
 9. Piekļuve personas datiem, kas ir iegūti ar videonovērošanas palīdzību, ir iespējama tikai izmantojot atsevišķu šīs sistēmas piekļuves lietotājvārdu un paroli, kas tiek regulāri mainīta.
 10. Pārzinis nodrošina, ka videonovērošanas un ierakstu veikšanas sistēmas tehniskajiem resursiem un personas datiem nevar piekļūt tam nepilnvarotas personas.
 11. Ar videonovērošanas palīdzību veiktie ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) diennaktis no to ieraksta brīža. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.
 12. Pārzinis nodrošina fizisko personu informēšanu par videonovērošanas veikšanu savā teritorijā un telpās ar vizuālu zīmju izvietošanu redzamās vietās.

Sīkdatņu lietošana

Privātuma atruna


Informācija atjaunota: 2018.05.25 - 13:20