Jūs atrodaties šeit

Akadēmiskie pētījumi

Prasības pētījumu realizēšanai Slimnīcā nosaka “Nolikums par pētījumu īstenošanu”, (2019. gada 22. janvāra valdes lēmums Nr. V1/01-01/19/31).

Akadēmiskie pētījumi ir fundamentālie un lietišķie pētījumi, kuru izstrādes mērķis ir radīt jaunas zināšanas, iemaņas un tehnoloģiskās atziņas, kas saistītas ar studiju un ārstniecības procesu, bet, kas var būt arī bez tiešas saistības ar tūlītēju to rūpniecisko un komerciālo izmantošanu.

Akadēmiskie pētījumi ir:

 • izglītības procesa pētījumi,
 • pētniecības programmu/projektu pētījumi,
 • epidemioloģiskie pētījumi,
 • reģistri u.tml.,
  kas neietilpst MK 2010.gada 23.marta noteikuma Nr.289 “Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” un MK 2010.gada 21.septembra noteikuma Nr. 891 “Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība” tvērumā.

Pētījumu pieteikumus izskata un saskaņo Zinātnes daļas Speciāliste akadēmisko pētījumu jautājumos Dr.med. D.Šantare. Pieteikumu un pētījuma protokolu ieteicams vispirms saskaņot, to nosūtot pa e-pastu zinatne@aslimnica.lv.

Zinātnes daļa atrodas stacionāra "Gaiļezers" administratīvā korpusa 40.telpā, tālr. 67303179.

Lai saņemtu atļauju veikt pētījumu Slimnīcā, Zinātnes daļā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikums par akadēmiskā pētījuma veikšanu.
  Pieteikums akadēmiska pētījuma veikšanai, elektroniskai aizpildīšanai.
  Aizpilda elektroniski, paraksta iesniedzējs un pētījuma vadītājs. Ja iesniedzējs vai pētījuma zinātniskais vadītājs nav Slimnīcas darbinieks, tad pieteikumā nepieciešams Slimnīcas atbildīgās kontaktpersonas paraksts, kurš uzņemas atbildību par pētniecības norisi Slimnīcā – pētniecībā iesaistītā personāla iepazīstināšanu ar struktūrvienības kārtības noteikumiem u.c. saistošajiem dokumentiem.
 2. Pētījuma protokols (ietverot pētījuma nosaukumu, veicējus, pētījuma mērķi, detalizētu sadaļu Materiāli un metodes).
 3. Konfidencialitātes apliecinājums studējošiem.
  Konfidencialitātes apliecinājums studējošiem, elektroniskai aizpildīšanai.
  Konfidencialitātes apliecinājums fiziskai personai.
   Konfidencialitātes apliecinājums fiziskai personai, elektroniskai aizpildīšanai. 
 4. Pacienta informācijas un piekrišanas forma, ja tāda tiek izmantota.
  Informētā piekrišana dalībai biomedicīnas pētījumā.
 5. Ētikas komitejas atļaujas kopija.

Slimnīcas atļauja par pētījumu veikšanu pie dokumentu iesniegšanas RSU ētikas komitejā nav jāpievieno.

Ja pētījums pēc finansējuma avota atbilst kādam no zemāk uzskaitītajiem finansējuma veidiem, pētījumu atļauts uzsākt tikai pēc Līguma parakstīšanas ar Slimnīcu:

 1. ES mērķprogrammu un projektu tieši saņemts finansējums (H2020 un tai sekojošas mērķprogrammas, pārrobežu programmas, VIAA, CFLA, LIAA administrētas ES mērķprogrammas u.c.).
 2. Tieši saņemts valsts finansējums (VPP, LZP, valsts resori, VIAA, CFLA, LIAA administrētas programmas u.c.).
 3. Caur pētniecības organizācijām saņemts finansējums (ietver arī projektus, kuru primārais finanšu avots minēts iepriekšējos divos punktos).
 4. Citas juridiskas personas finansējums.

Ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pēc pētījuma pabeigšanas, tā iesniedzējam rakstveidā jāinformē Zinātnes daļa.


Informācija atjaunota: 2020.02.19 - 14:08