Jūs atrodaties šeit

Uzmanību! Pieņemta kārtība, kas nosaka infekciju izplatības ierobežošanas pasākumus

15.07.2020

Infekciju izplatības ierobežošanas pasākumu kārtība SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

I. Vispārīgie noteikumi un lietotie termini

 1. Šī kārtība nosaka pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu infekciju slimību izplatību SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
 2. Kārtībā lietoti šādi termini:

2.1. pacients – persona, kas Sabiedrībā un tās sastāvā ietilpstošajos stacionāros saņem veselības aprūpes pakalpojumus vai vēršas pēc tiem;

2.2. apmeklētājs – jebkura persona, kura nav darba tiesiskajās attiecībās ar Sabiedrību un kura atrodas Sabiedrības vai tās stacionāru telpās nolūkā, kas nav saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu;

2.3. personāls – personas (darbinieki), kas atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Sabiedrību.

II. Pacienta pienākumi

 1. Pacientam ir saistoši Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumi, noslēgtais ārstniecības līgums, vispārpieņemtās ētikas un morāles normas.
 2. Pacientam ir pienākums ievērot personāla norādījumus par mutes un deguna aizsegu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu Sabiedrības telpās.
 3. Pacientam, atrodoties ārpus palātas telpām, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs – medicīniskā maska.
 4. Plānveida pacientu stacionēšana pieļaujama tikai tādos gadījumos, ja:
  1. pacientam nav augšējo elpceļu slimību simptomu (izņemot gadījumus, kad simptomi kalpo par iemeslu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai);
  2. pacients nav uzskatāms par kontaktpersonu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) veiktajai epidemioloģiskai izmeklēšanai.
 5. Pacienti drīkst doties pastaigā tikai ar personāla atļauju, ievērojot Kārtības 4. punkta prasības.
 6. Pacientam, izrakstoties no Sabiedrības, to uz izeju, kas noteikta saskaņā ar Kārtības 23.punktu, pavada Sabiedrības darbinieks.  
 7. Pacients bez personāla atļaujas nedrīkst pamest Sabiedrības teritoriju.
 1. Apmeklētāja pienākumi
 1. Apmeklētājs ievēro Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus, vispārpieņemtās ētikas un morāles normas.
 2. Apmeklētājs obligāti nodrošina sev mutes un deguna aizsegu – medicīnisko masku, kas tiek lietota un kuru nedrīkst noņemt pilnīgi vai daļēji (novelkot uz zoda vai kakla) visu Sabiedrībā pavadīto laiku.
 3. Pēc personāla lūguma, apmeklētājam sev jānodrošina arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi, kas lietojami atbilstoši personāla norādījumiem.
 4. Sabiedrību nedrīkst apmeklēt persona, kurai ir augšējo elpceļu vai citu infekciju slimību simptomi, un kura atzīta par kontaktpersonu atbilstoši SPKC veiktajai epidemioloģiskai izmeklēšanai vai kurai jāatrodas pašizolācijā.
 5. Pēc personāla pieprasījuma apmeklētājam ir nekavējoties jāpamet Sabiedrības telpas.
 6. Pacientu uz ambulatoro pakalpojumu drīkst pavadīt 1 (viens) cilvēks, ievērojot Kārtības 11. un 23. punkta norādījumus.
 7. Apmeklētājs, ierodoties Sabiedrības Klientu apkalpošanas centrā, ievēro Kārtības 11. punkta prasības.
 1. Pacientu apmeklējuma ierobežojumi
 1. Pacientu nedrīkst apmeklēt persona ar Kārtības 13. punktā noteiktajām pazīmēm.
 2. Pacientu vienlaikus drīkst apmeklēt 1 (viens) pieaugušais.
 3. Izņēmuma gadījumos, pēc pacienta lūguma un iepriekš, saskaņojot ar personālu, pacientu vienlaikus drīkst apmeklēt 1 (viens) nepilngadīgais bērns 1 (viena) pieaugušā pavadībā.
 4. Apmeklējuma laiki:
  1. darba dienās 16.00–19.00;
  2. brīvdienās 10.00–13.00 un 15.00–19.00.
 5. Apmeklējums ārpus Kārtības 20. punktā norādītajiem laikiem ir atļauts tikai īpašā situācijā ar ārstējošā ārsta atļauju.
 6. Apmeklējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) stundu.
 7. Apmeklētāju ieejas/izejas vietu nosaka Sabiedrības stacionāra galvenais ārsts, atbildīgais par šīs vietas apsardzes posteņa izveidi ir Sabiedrības tehniskais direktors.
 8. Pacientu apmeklējumi var tikt aizliegt, ja Sabiedrībā tiek noteikta epidēmiski bīstama vai citādi īpaša situācija, vai karantīnas laikā.
 9. Pacientu apmeklējumi var tikt aizliegti ar Sabiedrības struktūrvienību vadītāju rīkojumu, neatkarīgi no Kārtības 24. punktā pastāvošās situācijas, par to informējot pacientu.
 10. Apmeklējuma laikā tiek ievērotas šajā Kārtībā un valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
 1. Izglītības procesa organizēšanas nosacījumi
 1. Izglītības daļa, plānojot studējošo praksi Sabiedrībā, ņem vērā epidemioloģiskās drošības un individuālo aizsarglīdzekļu lietošanas prasības un informē par to praktikantus.
 2. Sabiedrība informē augstskolas par aizliegumu studentiem ierasties uz praksi ar Kārtības 13. punktā norādītajām pazīmēm.
 3. Studējošo pienākumi:
  1. ierodoties uz praksi, obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (identifikācijas karte vai pase), maiņas drēbes un apavi;
  2. studējošie uz praksi ierodas saskaņā ar mācību iestādes iepriekš sagatavotu sarakstu, kas saskaņots ar Sabiedrību un iesniegts tai;
  3. medicīnas koledžu studentus atbilstoši Sabiedrības struktūrvienības prasībām ar individuālās aizsardzības līdzekļiem nodrošina koledžas.
 4. Sabiedrība (saskaņā ar divpusējo līgumu) individuālos aizsarglīdzekļus nodrošina studentiem, kuri ierodas praksē no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.
 5. Persona, kas atbild par pieredzes apmaiņā esošajiem medicīnas studentiem, ir atbildīga par to, lai šie medicīnas studenti ievērotu Kārtības noteikumus.
 6. Plānojot tālākizglītības pasākumus Sabiedrībā, tiek nodrošināta epidemioloģiskā drošība.
 1. Izglītojošo un informatīvo pasākumu organizēšanas nosacījumi
 1. Izglītojošie un informatīvie pasākumi Sabiedrības personālam tikt organizēti tikai konferenču zālēs, mācību vai apspriežu telpās, iepriekš saskaņojot ar attiecīgā Sabiedrības stacionāra galveno ārstu.
 2. Prezentācijas norise tiek organizēta, ievērojot Kārtībā ietveros nosacījumus un valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 3. Ēdināšanas pakalpojumi Sabiedrībā var tikt nodrošināti tikai tam īpaši paredzētās vietās.

VII. Personāla pienākumi

 1. Personāls ir atbildīgs par sanitāri-higiēnisko stāvokli Sabiedrībā, kā arī pacientu un apmeklētāju informēšanu par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu Sabiedrības telpās.
 2. Sabiedrības Infekciju uzraudzības dienests kontrolē Kārtības ievērošanu.

VIII. Personāla tiesības noteikumu neievērošanas gadījumā

 1. Pacientam, kas neievēro Kārtības noteikumus, var tikt atteikta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pilnīgi vai daļēji, ja nepastāv tiešs dzīvības apdraudējums.
 2. Ja persona ierodas Sabiedrībā ar Kārtības 13. punktā norādītajām pazīmēm, personālam ir tiesības lūgt pamest Sabiedrības telpas.
 3. Ja persona neievēro Kārtības 39. punktā izteikto lūgumu, personāls par to informē apsardzi un apsardzei, izvērtējot situāciju, ir tiesības izsaukt policiju konflikta risināšanai.

IX. Nobeiguma noteikumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 20. jūliju.
Informācija atjaunota: 2020.07.15 - 8:16