Jūs atrodaties šeit

Austrumu slimnīcā norisinājās medicīnas māsu darba pilnveidošanai veltīta konference

26.11.2019

Šodien, 26. novembrī, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā norisinājās konference "Aprūpes kvalitāte māsu praksē un izglītībā". Kuplā skaitā – vairāk kā 170 medicīnas māsas no dažādām ārstniecības un aprūpes iestādēm Latvijā dalījās pieredzē un diskutēja par māsu praksē aktuāliem jautājumiem, kas vērsti uz pacientu aprūpes uzlabošanu, profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanu.

Uzsverot medicīnas māsu nozīmīgo lomu veselības aprūpes sistēmas stiprināšanā un pilnveidošanā, kā arī pacientu atveseļošanās procesā, konferenci atklāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Aprūpes direktore Inese Budzila: „Nereti iztrūkstoši vienoti standarti veselības aprūpes nozarē, kā arī atsevišķu mediju vēršanās pret mediķiem publiskajā telpā, paužot neapmierinātību par notiekošo - grauj pacientu un sabiedrības uzticību un vienlaikus liek medicīnas nozarē strādājošos sekot līdzi notiekošajiem procesiem, meklēt neordinārus risinājumus sava darba kapacitātes apzināšanai, lai kļūtu stiprāki paši un spētu palīdzēt pacientiem.”  

Attēlā: no labās uz kreiso -  Aprūpes direktore Inese Budzila un Darba aizsardzības daļas vadītāja Liene Berga

Ar savu darba pieredzi dalījās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti, klīniskie farmaceiti, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas nodaļas un Infekciju kontroles dienesta māsas, kā arī dažādu jomu vadošie speciālisti - kvalitātes vadības, darba drošības un citi medicīnas jomas profesionāļi. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvju prezentācijās paustās atziņas lasiet nobeiguma daļā.

Tāpat par dažādiem aktuāliem jautājumiem runāja, prezentēja un diskutēja Dita Raiska, Latvijas Māsu asociācijas prezidente, Ina Mežiņa – Mamajeva, Latvijas Universitātes Medicīnas faklultātes studiju direktore, Evija Palčeja, Veselības inspekcijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja, Inita Stūre-Stūriņa, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsmāsa, Inga Zariņa, Vidzemes slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāja, Inguna Leitlande, Vidzemes slimnīcas Finanšu direktore, Sarmīte Villere, Latvijas Universitātes RMK direktores vietniece izglītības darbā, Anda Hmeļņicka, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, Linda Alondere, Latvijas Universitātes RMK Māszinību nodaļas vadītāja.

Konference norisinājās visas dienas garumā. Konferenci organizēja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības daļa sadarbībā ar slimnīcas Atbalsta fondu. 

Konferencē paustās atziņas un diskusiju tēmas:

Inese Budzila, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Aprūpes direktore

„Kas ir aprūpes kritēriji?  Pavisam vienkāršs skaidrojums - kritēriji, kas ir izmērāmi un atspoguļo darba kvalitāti aprūpē.  Kvalitatīvai medicīniskai aprūpei ir jāatspoguļojas pakalpojuma aprakstā, kas rada pacientam izpratni par saņemto pakalpojumu, tā apjomu, kas iekļauj arī pacienta apmierinātības mērījums, kā arī adekvātu nodrošinājumu ar speciālistiem un nepieciešamajām tehnoloģijām.”

Evija Bērziņa-Andračņikova, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāja:

Pacientu drošības risku vadība nozīmē sistēmisku proaktīvu pasākumu kopumu, lai novērstu ar pacienta veselības aprūpes sniegšanu saistītus nelabvēlīgus notikumus, tā ietver risku identificēšanu, risku analīzi un piemērotu riskus mazinošu stratēģiju izstrādi un rīcības ieviešanu, kas novērstu riska cēloni vai samazinātu risku līdz pieņemamam drošības līmenim. Ietekmīgākās stratēģijas drošības risku mazināšanai, kas balstītas uz starptautiskajiem pacientu drošības mērķiem, ietver pasākumus drošai pacientu identifikācijai, efektīvu komunikācijas metožu un rīku ieviešanu, drošas ķirurģijas nodrošināšanu, ar veselības aprūpi saistītu infekciju risku mazinošas intervences, drošu zāļu administrēšanu, kā arī pacientu krišanas risku prevencijas pasākumus. Risku vadību kā korektīvu darbību var izmantot nevēlamu gadījumu analīzē un sūdzību izskatīšanā. Veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā, tostarp pacientu drošības sekmēšanā, izmantojot pacientu drošības pasākumus un sistēmas, liela nozīme ir māsām, jo viņām ārstniecības iestādē ir visciešākais kontakts ar pacientu. Māsu praksei ir jābalstās uz labas prakses vadlīnijām, nosakot aprūpes kvalitātes mērķus un izmērāmus kritērijus prakses vērtējumam.”

Konferencē runāja par tēmu:  „Kas ir aprūpes kritēriji un vai tie ir nepieciešami?”

Liene Berga, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Darba aizsardzības daļas vadītāja: “ Veselības aprūpes iestādēs jānodrošina tāda darba vide, kas veicina personāla fizisko, emocionālo un sociālo labklājību un aizsargā no „izdegšanas” darbā, jo tikai tāds mediķis sniegs kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Darbiniekiem jāsāk ar sevi, lai justos labāk, un ar attieksmi pret darba vides drošības jautājumiem. Tādejādi veicināsim drošības kultūru un vienlaikus uzlabosim pacientu aprūpes kvalitāti.”

Konferencē runāja par tēmu: “Droša darba vide, kas ietekmē aprūpes kvalitāti”.

Inese Lāme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas, Hematoloģijas nodaļas māsa:

„Mūsdienu daudzveidīgajā un mainīgajā praktiskās dzīves realitātē aktualizējas profesionālās kompetences izpratnes un attīstības nepieciešamība. Īpaši svarīgi tas ir māsas profesijā, kur darba vide plašā nozīmē aptver gan profesionālā darba sfēru, gan sociālās attiecības saskarsmē ar kolēģiem, gan psihoemocionālo saistību ar pacientiem un viņu tuviniekiem. Kompetence ir plaši aptverošs jēdziens, kas ietver gan māsas profesionālo izglītību, gan klīniskās prakses darbu. Ļoti svarīgi ir nodrošināt, ka māsu kompetence tiek atbilstoši novērtēta un efektīvi izmantota pacientu aprūpē. Praktizējošu māsu kompetenču novērtēšana ir viena no galvenajām funkcijām kvalitātes nodrošināšanā veselības aprūpes sistēmā, darbaspēka plānošanā un cilvēkresursu vadībā.”

Konferencē runāja par tēmu:  „Profesionālās kompetences pašvērtējums hematoloģijas nodaļā strādājošām māsām”.

 

Inga Mauliņa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Klīniskā farmaceite

„Runāju par mūsdienās ļoti aktuālu jautājumu - drošu zāļu praksi ārstniecības iestādēs. Tas nozīmē: pareizajam pacientam - pareizās zāles, pareizā devā, pareizā ievades veidā un laikā. Kādā veidā medicīnas māsa savā praksē varētu maksimāli izvairīties no medikamentu lietošanas kļūdām, tādējādi uzlabojot pacientu drošību šajā aspektā? Ārstniecības iestādēs vairāk uzmanības jāpievērš medikamentu ievadīšanas intervāliem, kas īpaši svarīgi ir antibakteriālajiem līdzekļiem, lai mazinātu rezistentu mikroorganismu attīstību.”

Konferencē runāja par tēmu: “Drošs medikamentu menedžments māsu praksē”.

Ināra Barone: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības daļas Aprūpes personāla izglītības nodaļas vadītāja:

„Gadu no gada, organizējot izglītojošas konferences māsām, nonākam pie atziņas, ka Latvijas māsām piemīt gan vispusīgas profesionālās īpašības, kas ļauj godprātīgi un nesavtīgi veikt pacientu aprūpi, gan vēlme papildu izglītoties, dalīties pieredzē un augt profesionāli.”

 

 

Informācija atjaunota: 2019.11.26 - 15:34