Jūs atrodaties šeit

Zinātniskā institūcija

Zinātniskā institūcija

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kā Zinātniskā institūcija izveidota un reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā 2006.gada 27.martā.

Zinātniskās institūcijas SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” galvenais dibināšanas mērķis bija veidot un attīstīt to par augstā starptautiskā līmenī darbojošos un atzītu medicīnas zinātnes bāzi Latvijā profilējošajās medicīnas nozarēs, par starptautiski atzītu sadarbības partneri pētījumu veikšanai akadēmiskajā un klīniskajā medicīnā.

Saskaņā ar LR MK 2012. gada 21.februāra rīkojumu Nr.101 „Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” funkcijas zinātniskās darbības jomā ar 2012.gada 2.aprīli pārņēma SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. Tādējādi valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs” kā zinātnisko institūcija, kas 2006.gada 6.aprīlī arī bija reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, beidza pastāvēt.

RAKUS kā lielākā ārstniecības iestāde valstī, kā klīniskā universitātes slimnīca, kurā strādā ap 90 zinātnieku ar doktora vai habilitētā doktora zinātnisko grādu, rada iespēju iesaistīt ārstniecības personas, studentus, rezidentus, maģistrantus, doktorantus zinātniski pētnieciskajā darbā, tādējādi nodrošinot un veicinot viņu izaugsmi karjerā un iegūtās teorētiskās atziņas transformēt praksē pielietojamos produktos, zinātniski pamatotus  principus izmantot klīniskajā darbā.

Gadu gaitā ir izaugusi ne tikai zinātniskā personāla kompetence un kapacitāte, bet ļoti cēlies arī materiāli tehniskā nodrošinājuma līmenis. Jāatzīmē laboratoriskās medicīnas iespēju izaugsme un laboratorisko izmeklējumu modernizācija, īpaši onkoloģijā, infektoloģijā, patoloģijā u.c.

Starptautisko ekspertu un Latvijas zinātnieku skatījumā atzinīgi novērtēta biobankas izveide un tālākā attīstība, kas sola plašas sadarbības iespējas zinātniskās pētniecības jomā.

Pilnveidojusies un joprojām tiek modernizēta zinātniskās institūcijas infrastruktūra.

Līdzās Latvijas valsts atbalstītajiem pētījumiem (Valsts pētījumu programmas, sadarbības projekti, tematisko pētījumu projekti), par tradīciju kļuvusi sadarbības projektu ar ES dalībvalstīm un ASV izpilde plašā medicīnas nozaru un apakšnozaru diapazonā, jo īpaši onkoloģijā un infekcijas slimību uzraudzības tīklu ietvaros to laboratoriskās diagnostikas kompetences paaugstināšanas nolūkā. Realizēti vairāki projekti multirezistentās tuberkulozes ārstēšanas izpētē. RAKUS kā zinātniskā institūcija ir atraktīvs placdarms un perspektīvs partneris tālākai šādas sadarbības attīstībai un finansējuma piesaistei.

Sabiedrība kā zinātniskā institūcija plaši iesaistīta akadēmisko (fundamentālo un lietišķo) un klīnisko pētījumu jomā, kā arī zāļu lietošanas novērojumos un medicīnisko ierīču klīniskajā izpētē. Būtiska loma Sabiedrībā ir ar studiju procesu saistīto projektu realizācijā, kas nepieciešami studiju (studentu, rezidentu, doktorantu) programmu attīstības ietvaros.

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām ir saistošs Zinātniskās darbības likumā noteiktais, tai skaitā:

-          noteikums, ka institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā;

-          komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, darbojas Zinātniskā padome, kuras kompetencē ir personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos.

2013.gada 12.jūnijā Zinātnes daļa noorganizēja Sabiedrībā strādājošo zinātnieku pilnsapulci, lai izskatītu jautājumu par jaunām Sabiedrības Zinātniskās padomes vēlēšanām, pārstāvniecību šai Padomē u.c. ar tām saistītiem jautājumiem (SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskās padomes nolikums, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskās padomes vēlēšanu nolikums).

2013.gada 5.septembrī Sabiedrības zinātnieku pilnsapulcē tika ievēlēta jauna Sabiedrības Zinātniskā padome, kuras sastāvā 16 zinātnieki ar medicīnas doktora zinātnisko grādu.

Zinātnes daļa kopā ar jaunievēlēto Zinātnisko padomi sagatavoja likumisko bāzi akadēmiskā personāla vēlēšanām Sabiedrībā - „Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””.

2014.gada 16.jūnija Zinātniskās padomes sēdē 5 zinātnieki tika ievēlēti vadošo pētnieku akadēmiskajos amatos.

Informācija atjaunota: 2016.11.04 - 15:40